Bromma folkhögskola


Vår historia

En folkhögskola som samlats i Bromma med historia från Lidingö, Kungsholmen och Bromma

Skolan består av tre delar som var och en har en spännande historia. Nu skriver vi nytt och hoppas att du vill vara med och forma det med oss.

Våra huvudmän

Bakom Bromma folkhögskola står Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation equmenia.
Förutom Bromma ansvarar huvudmännen även för Karlskoga folkhögskola, Härnösands folkhögskola , Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola.

X-Pedagogik

Det okända i centrum

På bromma folkhögskola har vi efter många år skapat och funnit ett generativt namn för en pedagogik med rötter i Paulo Freires frigörande pedagogik och fritidsledarutbildningens erfarenhets- och upplevelsebaserade kursupplägg. Vi kallar det X-pedagogik.

Personal

Vår personal är kunnig och har mångårig erfarenhet inom de ämnen de undervisar i. 

Vi finns i Bromma, bara 10 minuter från tunnelbanestation Brommaplan.

Vår historia

En folkhögskola som samlats i Bromma med historia från
Lidingö, Kungsholmen och Bromma

Från Lidingö
På Lidingö folkhögskola utvecklades en fritidsledarutbildning med fokus på friluftsliv och ledarskap. Där fanns också tre skapande utbildningar i Livsverkstan, Ateljé X och Teaterverkstan. Det internationella spåret har de senaste åren Exchange stått för med studerande från Afrika, Latinamerika och Asien samt med internationella fältstudier. Skolan på Lidingö startade 1981 men redan på 70-talet fanns där en fritidsledarutbildning.

Från Betel
På Betel folkhögskola i Bromma har det sedan 70-talet funnits en musikutbildning med flera olika inriktningar. Du kan spela i Afroensemble, eller välja Musik-bredd. Det finns också inriktning mot kyrkomusiker eller klassisk musik.

Från Kungsholmen
Mitt på Kungsholmen utvecklades Lidingö folkhögskola city. Där växte allmän linje fram till sin nuvarande form med fokus på människan och kulturen i samhället samt det internationella och hållbara perspektivet. Allmän linje är en behörighetsgivande utbildning.

Bromma folkhögskola
De två skolenheterna Lidingö och Betel möttes hösten 2014 och började forma en intressant mix av yrkesutbildningar och konstnärliga utbildningar. Hösten 2015 tillkom även Allmän linje med sitt samhällsengagemang och sitt internationella perspektiv.

Skolan byggs därför av tre skoldelar som var och en har en spännande historia. Nu skriver vi ny historia och hoppas att du vill vara med och forma den med oss.

Vi tror på mötet mellan olika människor, mellan olika utbildningsinriktningar och mellan olika livs- och trosåskådningar. Vi försöker alltid att använda en pedagogik som frigör:

Vi kallar detta för X-pedagogik
EXPERIENCE
erfarenhet och upplevelse som utgångspunkt för reflektion och analys

EXISTENTIAL
de grundläggande livsfrågorna som drivkraft för lärande

EXPERMENTIAL
prövandet, risktagandet, nyskapandet och gränsöverskridandet som vägar i sökandet efter kunskap och sanning

EXPRESSIVE
behovet av att autentiskt få uttrycka och gestalta sitt eget liv och sin egen kunskap med många språk.

[Läs mer om X-pedagogik här…]

Våra huvudmän

Equmeniakyrkan och ungdomsorganisationen equmenia

Bakom Bromma folkhögskola står nya Equmeniakyrkan (bildad 2011) och dess ungdomsorganisation equmenia. Förutom Bromma folkhögskola ansvarar Equmeniakyrkan och equmenia även för Karlskoga folkhögskola, Härnösands folkhögskola , Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Botkyrka folkhögskola är anknuten huvudmannen genom två lokala församlingar.

Folkhögskolornas utgör en väsentlig del av kyrkans samhällsengagemang och de arbetar även inåt rörelsen. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

Varje folkhögskola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål och verksamhetsplan. Vid tillsättande av rektor ska styrelsen samråda med huvudmännen. Huvudmannarörelserna bidrar med ideella insatser, t ex i styrelsearbetet, och har inga krav på avkastning.

Den nya kyrkans bildarorganisationer (se faktaruta) har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och folkrörelser. Bildningsverksamhet blev tidigt ett inslag i rörelsernas utveckling och man startade därför folkhögskolor.

Faktaruta: Equmeniakyrkan och equmenia

2011 bildades ett nytt kyrkosamfund av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Den nya kyrkan fick då arbetsnamnet Gemensam Framtid. I maj 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan.

Kyrkans namn markerar samhörigheten med dess ungdomsförbund. Bildarsamfundens ungdomsorganisationer ingick redan 2007 i en federation som fick namnet equmenia och som 2012 blev en gemensam organisation.

Bildarorganisationerna finns kvar som juridiska personer under en övergångsperiod medan den formella överföringen av huvudmannaskap förbereds och beslutas av respektive folkhögskolas årsstämmor. Det innebär att på papperet är Svenska Missionskyrkan och SMU fortfarande huvudmannarörelser för Lidingö folkhögskola samtidigt som dessa organisationer överlåtit all sin verksamhet till Equmeniakyrkan och equmenia. Överföringen av huvudmannaskap genomfördes under 2014.

X-pedagogik

Det okända i centrum

På bromma folkhögskola har vi efter många år skapat och funnit ett generativt namn för en pedagogik med rötter i Paulo Freires frigörande pedagogik och fritidsledarutbildningens erfarenhets- och upplevelsebaserade kursupplägg. Vi kallar det X-pedagogik.

De senaste 20 årens förändringar i omvärlden och den rådande kulturen och samhällssituationen har tvingat fram relevanta förståelseramar och stimulerat till nödvändig pedagogisk utveckling och reflektion.

X-pedagogik vill möta behovet av teoretisk kunskap och metodisk tillämpning i ett lärande som tar sin utgångspunkt i erfarenheter och upplevelser. Det finns ett behov av ett lärande där kroppens alla sinnen brukas. X kan betyda mycket men fyra X framhålls;

EXPERIENCE
– erfarenhet och upplevelse som utgångspunkt för reflektion och analys

EXISTENTIAL
– de grundläggande livsfrågorna som drivkraft för lärande

EXPERMENTIAL
– prövandet, risktagandet, nyskapandet och gränsöverskridandet som vägar i sökandet efter kunskap och sanning

EXPRESSIVE
– behovet av att autentiskt få uttrycka och gestalta sitt eget liv och sin egen kunskap med många språk

I en tid av oerhört många intryck och krav på egna val i livets alla frågor kan många unga människor känna sig både tomma och sprängfyllda i sitt inre rum på samma gång. Vi tror det viktigt att utmana, bearbeta och fördjupa de ofta fragmentariska erfarenheter som många bär omkring på.

X-pedagogik är inte är ett koncept eller en samling övningar eller metoder som kan kopieras eller enkelt beskrivas.

Det ligger i själva X-pedagogikens natur att varje situation ( åldersgrupp, sammanhang osv ) utmanar pedagogens förhållningssätt och mod att låta de fyra X:en påverka ramar och förutsättningar för lärandeprocessen.

X-pedagogiken betonar konstens och lekens roll och betydelse för utveckling och lärande. Lekfullhet är inte motsats till seriositet, det är en annan ingång till kunskap. I X-pedagogik leker vi på fullaste allvar. Spontanitet och impulser har sin givna plats i processernas början medan reflektion och efterläsning kommer därefter och har då laddats med upplevelser och erfarenheter som stimulerar lärandet.

Känslornas betydelse för läroprocesserna har alltmer börjat uppmärksammas och få rum och tid. Det fria skapandets karaktär handlar om ett utforskande förhållningssätt där pedagogen vandrar med, sörjer för att det finns trygghet och tydliga ramar och skänker arbetsro genom att lita på processerna. De expressiva och det experimentella inslagen uppmuntrar kursdeltagaren att modigt uttrycka sig, med olika sinnliga språk och att våga pröva, följa sina impulser och utforska det som uppstår. Värderingar om rätt och fel är ointressanta om de hindrar utforskandet och istället blir allt som uppstår en utgångspunkt för vidare studier och utmaningar. X-pedagogik sätter den lärande människan i centrum.

X-pedagogikens existentiella bas spelar alltid vissa ”musikslingor” som ställer frågan; ”vad är meningen?”, ”Vem är jag?”, ”Vem är du?” och ”Vad är kunskap?” och som pedagog, – ja, som X-pedagog, handlar uppgiften mer om att vara en lyhörd, flexibel handledare med en välfylld verktygslåda på hjul, alltså i rörelse och som dessutom har modet att själv experimentera.

Hitta hit

Bromma folkhögskola
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma
Telefon: 08-636 23 00
E-post: info@brommafolkhogskola.se

Skicka ett meddelande

Klicka för större karta (öppnas i nytt fönster):