Själavård och andlig vägledning


Spårledare och huvudlärare Maria Fässberg Norrhall, 

Plats: Överås i Göteborg och Nya Slottet Bjärka-Säby

Lärare på kursen: Marie Anne Ekedahl, Cecilia Melder, Maria Fässberg Norrhall, Jonas Eveborn, Liselotte J Andersson

Kortfattad beskrivning: Programmet vill ge kompetens i att utforma en själavård relevant för de sammanhang vi står i. Kursen vill genom teologisk reflektion och omvärldsanalys ge redskap för en själavård som svarar mot vår tid och dess utmaningar.
Kursen vill också ge en grundläggande orientering och egen erfarenhet av hur Andlig vägledning kan vara en väg till fördjupad gudsrelation.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och samtal och övningar i mindre grupper.
Deltagarna förutsätts också läsa en del litteratur som i första hand är på svenska, men även kortare texter på norska och engelska kan förekomma.
Fördjupningsuppgiften i kursen kan examineras på högskolenivå. För den som inte önskar detta kan man dock göra uppgiften utan denna examination.

4-6 oktober 2017

Själavård- för vår tid
Överås, Göteborg
Lärare: Marie Anne Ekedahl, Cecilia Melder, Maria Fässberg Norrhall

Kursen börjar med att undersöka själavårdens förutsättningar i vår tid. Vilka möjligheter och utmaningar innebär de nya miljöer som själavården har att verka i.
En dag ägnas åt existentiell och psykisk hälsa och ohälsa. Hur ser själavårdens utmaningar ut när vi möter människor drabbade av psykisk ohälsa? Vad kan vi i kyrkan göra som ingen annan gör? Hur kan kunskap om den existentiella hälsans dimensioner hjälpa oss i själavårdsrummet? Sista dagen ägnas åt kyrkan som själavårdande miljö. Vad har själavården för plats i förkunnelse och liturgi? Vi kommer den här dagen också beröra bikten och dess plats i dagens kyrka och församling.

Uppgift mellan kurstillfällena:

  •      Att själv öva sig i bibelmeditation efter instruktioner som ges vid kurstillfälle ett
  •      Att utifrån sitt arbete i församlingen definiera frågeställning och metod för sin fördjupningsuppgift, man kan tänka sig någon form av deltagandeobservation, studiebesök samt litteraturstudier. Lämplig litteratur väljs i samråd med lärare.

24-26 januari 2018

Andlig vägledning-”Du visar mig vägen till liv”
Plats: Nya Slottet Bjärka Säby, Sturefors
Lärare: Maria Fässberg Norrhall, Liselotte J Andersson, Jonas Eveborn

Den här delen av kursen är förlagd till Nya Slottet Bjärka Säby. Under den här delen kommer fokus helt att ligga på Andlig vägledning och kursen pågår från onsdag kväll till fredag lunch. Under dagarna kommer vi följa retreatens rytm med morgonmässa, måltider och tideböner. Under dagarna kommer vi varva undervisning med egna bibelmeditationer och utifrån dessa öva vägledning i mindre grupper. Målet med dagarna är att få en bild av vad andlig vägledning kan innebära och hur detta kan användas i olika situationer i församlingen.

Undervisningen kommer utgå från den ignatianska vägledningstraditionen, men även några andra traditioner kommer beröras.

Den här delen av kursen förutsätter att deltagarna också bor på Bjärka Säby eftersom en del av kursen också kommer ske kvällstid.  För den här delen tillkommer därför en avgift för övernattning och frukost.

Uppgifter mellan kurstillfällena:

  •      Göra sitt fördjupningsarbete ensam eller i mindre grupp
  •      Fundera över vilka särskilda behov och utmaningar för själavården som man kan se i sitt eget sammanhang. Hur skulle en inbjudan till själavård se ut som svarade mot detta behov?

25-27 april 2018

Själavård för hela livet
Överås, Göteborg
Lärare: Marie Anne Ekedahl, Maria Fässberg Norrhall

Hur ser ett livssamtal ut och hur kan kunskap om coping användas i mötet med människor? Kan själavård också ske i det offentliga rummet och hur går den då till? I samband med kommer vi också diskutera tystnadsplikt, handledning och var själavårdens gränser går.

Till den här delen av kursen kommer det också finnas möjlighet att ta upp deltagarnas egna frågor. En hel dag ägnas åt redovisning av de arbeten som deltagarna gjort.