Ordningsstadga


Studeranderättsligt dokument

 

Allmänt om Bromma folkhögskola och folkbildning

Värdegrund, huvudman
Bromma folkhögskola vilar på kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, kön, funktionsnivå, sexuell orientering eller ålder. Bromma folkhögskola vill vara en mötesplats för människor och idéer.

Bromma folkhögskola har ca 180 elever på de långa kurserna med ett internat för drygt 40 personer. Skolan är till största delen tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman är Equmeniakyrkan och Equmenia.

Syfte med statens bidrag till folkbildningen
Staten ger bidrag till folkbildningen för att vi ska stärka och utveckla demokratin, hjälpa dig att kunna påverka din livssituation, utjämna utbildningsklyftor, höja utbildningsnivån i samhället och bredda intresset för kultur.

Lunch och fika
En viktig del av folkhögskolans idé är mötets betydelse. Möten med andra förändrar med säkerhet synen på mig själv. En del av detta möte är måltiden. Bromma folkhögskola har en egen restaurang där maten tillagas och du som deltagare erbjuds att köpa lunch och eftermiddagskaffe till ett förmånligt pris.

För att understryka måltidens betydelse är förmiddagskaffet, där du serveras kaffe/te och smörgåsar, obligatoriskt till en kostnad om 23 kr/dag. Du får en faktura på detta månadsvis.

 

Frånvaro

Sjukanmälan
Närvaron är viktig vid folkhögskolestudier. Om du är frånvarande mer än 20 % av lektionstiden, påverkar det självklart ditt studieresultat och även din möjlighet till studiestöd från CSN.

Sjukanmälan/vård av barn
Om du är hemma pga sjukdom eller vård av barn, ska du gå in på hemsidan och klicka på Frånvaroanmälan alternativt ringa 08-636 23 00 och meddela frånvaron första sjukdagen före klockan 9.00. Blir du sjuk under skoldagen, vänder du dig till skoladministrationen med din sjukanmälan.

Läkarintyg för sjukdom/vård av barn
Om du är sjuk mer än en skolvecka, d v s fem skoldagar, ska du lämna in ett läkarintyg till skoladministratören.
Detsamma gäller om du är frånvarande mer än fem skoldagar för att vårda sjukt barn. Gör du inte det, kan din rätt till studiestöd påverkas.

Har du upprepad korttidsfrånvaro så har Bromma folkhögskola möjlighet att begära in ett läkarintyg från dig för att få frånvaroorsaken bekräftad.

Kostnadsavdrag för förmiddagsfika vid sjukdom
Är du sjuk har du möjlighet att få avdrag på det obligatoriska förmiddagsfikat under din sjukdomstid. För att få avdrag måste du dels anmäla sjukdom första sjukdagen, senast klockan 09.00, via hemsidan. Därefter måste du fylla i en blankett och lämna in till administrationen. Dina frånvarodagar dras av på nästkommande faktura.

Kom i tid!
Naturligtvis kommer du i tid till alla lektioner/samlingar. Kommer du för sent räknas det som frånvaro.

 

Skoldemokrati, studeranderätt, kommittéer och råd

Studeranderåd
Till studeranderådet utser varje klass en representant. Rådet väljer sedan ordförande, kassör och sekreterare samt en adjungerad representant till skolans styrelse. Studeranderådet är en viktig del av skolans demokratiska arbete och du som väljs till klass-/linjerepresentant får särskild styrelseutbildning som ordnas av skolstyrelsen. Studeranderådet väljer också olika kommittéer.

Studeranderätt
Skolans beslut fattas i de allra flesta fall av rektor. Ibland fattas beslut av lärare, men lärares beslut kan alltid överklagas till rektor.
I det fall en studerande upplever att rektor fattar felaktiga beslut har den studerande alltid rätt att överklaga rektors beslut till skolans styrelse som är skolans högsta beslutande instans. Skolstyrelsens ordförande, vars kontaktuppgifter finns på hemsidan, är skolstyrelsens kontaktperson för överklagan. Skolstyrelsens ordförande tar då frågan vidare till skolans styrelse.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)
Blir du missnöjd med din studiesituation och/eller -standard, vänder du dig i första hand till din linjeledare, därefter till rektor. Om du efter att ha vänt dig till både linjeledare och rektor fortfarande har klagomål på hur skolan agerat, kan du skriva till skolstyrelsens ordförande. Kvarstår ditt klagomål därefter, kan du inom ett år efter det att du avslutat studierna göra en skriftlig anmälan till: fsr@folkbildningsradet.se
Postadress: FSR, Box 38074, 100 64 Stockholm.

Du kan läsa mer om FSR och hur en anmälan kan göras på folkhogskola.nu

Du kan också vända dig till FSR om du tycker att ditt ärende inte hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard. FSR bedömer då om ditt ärende hanterats korrekt enligt skolans studerandestandard.

Du som går Allmän kurs kan inte överklaga omdömes- eller behörighetssättning till FSR. Men du kan i första hand vända dig till rektor och därefter till skolans styrelse och begära omprövning av omdömessättning, om du kan ange skäl till varför det bör göras. För omdömen som ges i samband med höstterminens slut är sista datumet för omprövning satt till 15 januari året därpå. Motsvarande tid för omdömen givna vid vårterminens slut är 15 juni samma år.

 

Drogpolicy

Drogpolicyn omfattar samtliga studerande och all personal på Bromma folkhögskola. Målsättningen är att skapa bästa studie-, arbets- och livsmiljö samt förebygga alkohol- och drogmissbruk.

Definition
Drogpolicyn omfattar bruk av alkohol, narkotika och icke förskrivet läkemedel som påverkar centrala nervsystemet. Du som använder förskrivet läkemedel ska göra det enligt ordination och förvara det på säkert sätt.

Drogpolicyn innebär att:

  • Du får inte hantera, förvara, sälja, bruka alkohol, narkotika och andra droger inom skolans område och på studerandeboendet.
  • Du får inte komma påverkad till arbete/lektioner. Policyn gäller även vid studiebesök, resor och andra arrangemang där skolan är ansvarig.

Handlingsplan
Bromma folkhögskola polisanmäler misstänkt brottslighet som langning och narkotikainnehav.
Finns misstanke om att någon hanterar eller är påverkad av droger i skolans lokaler eller under studieresor kontaktar skolledningen polisen.

Personal
Nyanställd personal ska informeras av ansvarig linjeledare om skolans drogpolicy.

All personal ska inför varje läsårsstart påminnas om policyns innehåll.

Arbetsmarknadens lagar, bestämmelser och rekommendationer är vägledande vid hanteringen av drogproblem inom personalgruppen.

Studerande
Bromma folkhögskola klargör i samband med antagning skolans drogpolicy. Dessutom ska skolan under introduktionsdagarna tydligt klargöra drogpolicyn och understryka det gemensamma ansvaret att den efterföljs.

Om misstanke om missbruk finns kan skolan kräva drogtest. Det är upp till berörd person att visa upp provsvaret, i annat fall tolkas det till ett positivt svar.

Om Bromma folkhögskolas drogpolicy ej följs skall
1. samtal med berörda personer och skolchef ske,
2. skriftlig varning överlämnas och ömsesidigt undertecknas,
3. vid ytterligare avsteg från densamma, kan den studerande avstängas från vidare studier och, i de fall han/hon är boende på internatet, sägas upp från sitt rum.

 

Studerandestöd

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning
Bromma folkhögskola kan ge pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska. För att diskutera vilket stöd du behöver, ska du kontakta kursföreståndaren för den linje du blivit antagen till.

 

Disciplinära åtgärder

Frånvaro
Hög frånvaro påverkar naturligtvis i första hand studieresultatet.

För dig som studerar på Allmän kurs gäller att frånvaro högre än 20% innebär att du inte kan få ett omdöme. Men all frånvaro ger konsekvenser för omdömet. Om du är borta mer än 20% av studietiden i en enskild behörighetskurs har du svårt att få godkänt resultat på den kursen.

För dig som studerar på en eftergymnasial utbildning, Fritidsledarutbildningen och Diakonala utbildningen innebär hög frånvaro att Bromma folkhögskola inte utfärdar fullständigt kursintyg.

För Fritidsledarutbildningen gäller även:
För den studerande som inte fullföljer utbildningen i sin helhet under de två läsåren, ges inom en tvåårsperiod möjlighet till kompletterande examination. Endast begränsad handledning ges. I annat fall görs utbildningen om i sin helhet.

För att få gå vidare till årskurs 2 krävs att minst 75% av uppgifterna i årskurs 1 är slutförda innan tredje terminen startar. Lärarkollegiet kan bevilja undantag i särskilda fall. Begäran om detta lämnas in skriftligt.

Vid mycket hög frånvaro gäller för alla Bromma folkhögskolas utbildningar att du inte får ett kursintyg utan ett intyg med information om att du varit inskriven som studerande på Bromma folkhögskola.

För studerande på samtliga utbildningar gäller att kursföreståndaren vid behov skriver ett avtal med den studerande om att förbättra både närvaro och studieresultat under en tidsbestämd period. Om närvaro och studieresultat inte förbättras enligt avtalet, kan den studerande avskiljas från skolan. Detta beslutat fattas av rektor.

Varning, avstängning, avskiljande
Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Det kan ha samband med skolans alkohol- och drogpolicy (se ovan), det kan röra stöld, hot och/eller handlingar som leder till fysisk skada på annan person eller på skolans egendom, det kan röra sig om rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar, i ord eller i gärning, brott mot hyreskontrakt för internatboende eller frånvaro i så hög omfattning att den studerande inte kan anses vara studerande.

Vid brott mot någon av dessa regler, kan den studerande:

  • varnas,
  • stängas av eller
  • avskiljas från studierna.

Ovanstående beslut fattas av rektor i samråd med berörd personal. Beslutet kan överklagas till skolstyrelsens ordförande.

 

Regler för studentboende

När du flyttar in på skolans studentboende, undertecknar du ett hyreskontrakt med villkor för att hyra rum på Bromma folkhögskolas studentboende. Bryter du mot kontraktet, upphör din hyresrätt att gälla.

 

Utvärdering

Bromma folkhögskola deltar i ett nationellt utvärderingsprojekt tillsammans med drygt 80 andra folkhögskolor. Utvärderingen görs två gånger per år, en gång på hösten och en på våren, och genomförs digitalt. Därutöver gör varje linje egna utvärderingar, både muntligt och skriftligt. Det är respektive kursföreståndares uppgift att återkoppla utvärderingen till studerande på utbildningen.

Även kök, studentboende och administration ingår i utvärderingsarbetet och där ansvarar respektive arbetsledare för att utvärderingsresultatet bearbetas.

 

Arkiv- och sekretessregler

Ansökningshandlingar
Dina ansökningshandlingar förvaras inlåsta och endast behörig personal har tillgång till dem. Handlingarna sparas två år efter att du avslutat studierna och förs sedan till destruktion. Bromma folkhögskola lämnar inte ut personbunden information till utomstående förutom de uppgifter som krävs för att rapportera skolans verksamhet till myndigheter vi är rapporteringsskyldiga inför, dvs CSN, SCB, Folkbildningsrådet samt efter särskilt beslut av rektor.

Skyddad identitet
Du som har skyddad identitet ansvarar själv för att informera Bromma folkhögskola om detta, liksom att ta ansvar för att inte medverka vid fotografering etc. I Bromma folkhögskolas registerprogram noteras identitetsskyddet, och person- och adressuppgifter lämnas därmed inte ut vare sig internt eller externt. Det är den studerandes skyldighet att till ansvarig lärare och skolans administration lämna kontaktinformation, t.ex. mobilnr, e-postadress. Har du skyddade identitet eller adress, sker rapportering till CSN enligt CSN:s anvisningar för personer med skyddad identitet.

Intyg
Bromma folkhögskola har i sitt arkiv kopior av utfärdade kursintyg och behörighetsintyg. Du kan efter din skolgång beställa nya intyg mot en avgift.

 

Om en kurs upphör eller ställs in

Om det finns risk för att en kurs inte kan genomföras, informeras den sökande om det vid antagningen.

 

Gemensamma samlingar/aktiviteter

Alla samlingar kommer att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket också innebär att de ställs in om vi inte anser att de kan genomföras på ett säkert sätt.

Andrum
Fyra dagar per vecka har vi ”Andrum” i kapellet eller i annan lokal, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Samlingarna börjar 10.03 och pågår ca 10 minuter. Du väljer naturligtvis själv om du vill delta i dessa samlingar. Vid samlingarna ges möjlighet att dela med sig av vad som ytterst angår oss människor. En dag i veckan inbjuds till nattvard i kapellet. Till den samlingen är var och en som vill komma inbjuden.

Storforum
Någon gång per år har vi forumsamlingar som riktar sig till alla på Bromma folkhögskola. Det kan vara ett författarbesök, en konsert, ett samtalsforum, etc.

Idrottsdag
Skolans fritidsledarutbildning arrangerar en idrottsdag under höstterminen och en under vårterminen för hela skolan.

Julfest
De senaste åren har studerandekåren stått för stor del av programmet vid julfesten som också bjuder på julgröt, skinksmörgås m.m.

Kvällsaktiviteter
Under läsåret arrangeras också några kvällsaktiviteter, kulturkvällar, vinterbal och musikcaféer. Dessa aktiviteter är frivilliga. Du har då möjlighet att bjuda dit dina kompisar eller din familj.

Brommastock
Brommastock är en musik- och kulturhappening en söndag i slutet av vårterminen.

 

Tillträde till skolans lokaler

Låsning/passerkort
Ytterdörrarna och en del innerdörrar är utrustade med ett inpasseringssystem. Du måste ha en nyckelbricka för att komma in och den får du kvittera ut i början av läsåret. Kostnaden för nyckelbrickan ingår i materialavgiften, men om du förlorar din nyckelbricka får du själv betala en ny (70 kr). Du ska omedelbart anmäla till skolans reception om du tappar din bricka så att den kan spärras. Det är inte tillåtet att ta med sig obehöriga in i skolans lokaler. Via det datasystem som hör till nyckelbrickorna kan man alltid se vems bricka som använts och när. Det är inte tillåtet att ställa upp dörrar genom att lägga något ”hinder” emellan. Fönster som du öppnat måste du stänga när du lämnar lokalen.

 

Datorer

Du har som studerande på Bromma folkhögskola tillgång till Internet. Bromma folkhögskola har gemensamma datorer till de studerandes förfogande som du kan låna av administrationen. I många ämnen används datorerna i undervisningen, för specialarbeten och andra uppgifter. Lektioner och skolarbete ger alltid företräde till studerandedatorerna. Vi använder oss företrädesvis av Google for Education och Chromebooks i vår undervisning.

Avtal
I samband med inloggningen ska du underteckna ett avtal om IT-användning. Bryter du det avtalet, kan du bli avstängd från skolans nätverk.

Under jullov och sommarlov har studerande inte tillgång till lokalerna.

Övriga lov kan tillgången gällande Chromebook vara begränsad.

 

Ledighet

Enstaka lektion
Behöver du vara ledig enstaka lektion, ber du din lärare om ledigt för den timmen.

Ledighet 1 – 2 dagar
För att få ledigt 1 – 2 dagar ansöker du skriftligt, ”ledighetslappar” finns i skoladministrationen. Lämna ansökan till klassföreståndaren/kursföreståndaren för beslut.

Ledighet i tre dagar eller fler samt i samband med lov
Ansökan om ledigt för tre dagar eller mer, eller ledighet i samband med lov, ska lämnas till rektor minst fyra veckor före önskad ledighet, annars kan ansökan avslås. Du ska fylla i ledighetsansökan som du hämtar hos skoladministratören. Beslut fattas av rektor och kursföreståndaren tillsammans. Oavsett längd på din ledighet, är du själv ansvarig för att hämta in förlorad undervisning och få det material och de uppgifter som delats ut under din frånvaro. Observera att all ledighet ger frånvarotid.

Skäl för ledighet
Skäl för ledighet kan vara t.ex. läkarbesök/tandläkarbesök på hemorten, nära anhörigs sjukdom, olycksfall, dödsfall, begravning. Du får inte ledigt för att arbeta; studierna på Bromma folkhögskola är i sig ett heltidsjobb och vill du arbeta extra, får du göra det på ej schemalagd tid. Ledighet för semesterresor beviljas sparsamt.

 

Informationsvägar

Det är alltid svårt att garantera att alla nås av den information som sänds ut. Du måste själv vara aktiv och ta till dig information när den ges och där den finns. Är du frånvarande, är det ditt eget ansvar att ta reda på information som kan ha getts under din frånvaro.

På Bromma folkhögskola får du information i huvudsak genom:

● klassföreståndaren/kursföreståndaren,
● informationsskärmarna
● anslagstavlorna
● skolans hemsida, www.brommafolkhogskola.se
● e-post till den e-postadress du får tilldelad av skolan

Vid akuta ärenden använder vi SMS till det mobilnummer du anmält till skolan.

Ta för vana att varje dag se efter om ny information anslagits. Det kan röra idrottsdagar, forumaktiviteter, studiebesök m.m.

Om du byter kontaktuppgifter ska du meddela din nya adress till receptionen.

 

Parkering

Du som regelbundet åker bil till skolan kontaktar vid skolstarten administrationen för p-tillstånd. Tänk på att gästparkering är till för just – gäster! Du som bor på skolans internat kan köpa boendeparkering vid expeditionen.

 

Mobiltelefoner

Under lektionstid skall mobiltelefoner vara avstängda eller på ljudlöst för att inte störa pågående lektion.

 

Säkerhet

Brand
Ta alltid reda på utrymningsvägar och uppsamlingsplatser. Det är din skyldighet att ta reda på vart du ska ta vägen i en sådan nödsituation.

Bevakning
Om du inte följer de anvisningar du får tillsammans med din nyckelbricka och utlöser ett larm som innebär att vaktbolaget rycker ut, får du betala den kostnad det medför skolan. Under kontorstid ska du omedelbart meddela receptionen att du har utlöst ett larm så att vi kan återkalla det.

 

CSN-frågor

Mecenat
CSN-kortet är sedan hösten 2011 ersatt av Mecenatkortet. Information om kortet får du på Mecenats hemsida, www.mecenat.se

För dig som har studiemedel – Rapport om studieresultat
Efter varje termin skickar Bromma folkhögskola information till CSN om hur dina studier har gått. För att få rätt till fortsatta studiemedel, ska du ha ”bedrivit studier i normal takt”. Har du inte gjort det, meddelar vi CSN detta, oavsett orsaken till att studierna inte fungerat. Därför är det så viktigt att du, när du är sjuk, anmäler detta till både Bromma folkhögskola och Försäkringskassan. Har du en längre sjukperiod, kan CSN via Försäkringskassan se att det är orsaken till att du inte lyckats med studierna. Finns det andra orsaker till att du inte fullgjort dina studier, har du möjlighet att återkvalificera dig för studiemedel genom att nästa termin – utan studiemedel – studera enligt plan i det antal veckor Bromma folkhögskola meddelar att du restar med.

Ej studieaktiv
Om Bromma folkhögskola gör bedömningen att du inte följer dina studier enligt de krav som skolan ställer, rapporterar vi till CSN att du inte är studieaktiv. Linjeledningen ska föra en dialog med dig om dina studier innan beslutet fattas och Bromma folkhögskola meddelar alltid med brev att CSN informerats om att den studerande inte är studieaktiv. När du återgår till studier, får CSN rapport om det.

Övrigt
Du har själv ansvar för att CSN har riktiga uppgifter om dina studier och du ska själv anmäla eventuella förändringar (ändrad inkomst, studieuppehåll, sjukdom, studieavbrott) till CSN.

Mer information
får du av CSN, antingen via CSN:s webbsida, www.csn.se, eller hos CSN:s kundtjänst, 0771-27 60 00.

Sidan uppdaterad 12 augusti 2020