Studeranderätt

Värdegrund

Värdeord, värdegrund, huvudman

 • Landa som tar avstamp i vår existentiella hälsa, där skolan vill vara en plats där människor kan få vara som de är, få uttrycka och mötas i sina existentiella frågor.
 • Mötas som både möter upp kring vår sociala hälsa men också lyfter in det starka demokratiska uppdrag vi har som folkhögskola. Skolan är en mötesplats mellan generationer, åsikter och intressen.
 • Växa som är det grundläggande uppdrag som driver oss framåt som skola. Att få se människor växa i kunskap, färdighet, trygghet och självbild.
 • Skapa som är en process i varje utbildning, oavsett om det är en konstnärlig utbildning eller en yrkesförberedande. Vår skaparkraft hänger ihop med vår motivation och den måste få utlopp på olika sätt och handlar om att hitta sin röst.

Bromma folkhögskola vilar på kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, kön, funktionsnivå, sexuell orientering eller ålder. Bromma folkhögskola vill vara en mötesplats för människor och idéer.

Bromma folkhögskola har ca 250 elever på de långa kurserna med ett internat för drygt 40 personer. Skolan är till största delen tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman är Equmeniakyrkan och Equmenia.

Syfte med statens bidrag till folkbildningen
Staten ger bidrag till folkbildningen för att vi ska stärka och utveckla demokratin, hjälpa dig att kunna påverka din livssituation, utjämna utbildningsklyftor, höja utbildningsnivån i samhället och bredda intresset för kultur.

Kostnader

Undervisning vid folkhögskola är avgiftsfri. Däremot betalar du för t.ex kost, logi, allmän service, försäkring, undervisningsmaterial och studieresor.

Lunch och fika
En viktig del i folkhögskolans idé är mötets betydelse, och en del av detta möte är måltiden. För att understryka måltidens betydelse är förmiddagskaffet, där du serveras kaffe/te och smörgåsar, obligatoriskt för alla studerande på skolan. Du betalar 23 kr/dag. Du får en faktura på detta månadsvis.

På Campus Bromma finns en fantastisk restaurang där du som deltagare erbjuds att köpa lunch och eftermiddagsfika till ett bra pris.

Materialavgift
En stor del av undervisningsmaterialet i kurserna produceras av skolans lärare och studerande i form av kompendier och elevarbeten. För att täcka kostnader för detta och för material och utrustning relaterad till respektive utbildning tar skolan ut en materialavgift. Läs mer om materialavgiften här.

I samband med att du blir antagen betalar du en bekräftelseavgift på 500 kr. Avgiften räknas av vid debitering av materialkostnaden under höstterminen.

Frånvaro och ledighet

Sjukanmälan
Närvaron är viktig vid folkhögskolestudier. Om du är frånvarande mer än 20 % av lektionstiden, påverkar det självklart ditt studieresultat och även din möjlighet till studiestöd från CSN. För låg närvaro kan vara grund för avskiljande, dvs att du får sluta på skolan.

Sjukanmälan/vård av barn
Om du är hemma pga sjukdom eller vård av barn, ska du gå in på hemsidan och klicka på Frånvaroanmälan längst ner på sidan, före klockan 9.00. Blir du sjuk under skoldagen, vänder du dig till skoladministrationen med din sjukanmälan.

Läkarintyg för sjukdom/vård av barn
Om du är sjuk mer än en skolvecka, d v s fem skoldagar, ska du lämna in ett läkarintyg till skoladministratören. Du behöver också kontakta Försäkringskassan så att det blir tydligt att du varit sjuk om din sjukdom pågår så länge att det är risk för att det påverkar ditt CSN.
Detsamma gäller om du är frånvarande mer än fem skoldagar för att vårda sjukt barn. Gör du inte det, kan din rätt till studiestöd påverkas.

Har du upprepad korttidsfrånvaro så har Bromma folkhögskola möjlighet att begära in ett läkarintyg från dig för att få frånvaroorsaken bekräftad.

Kostnadsavdrag för förmiddagsfika vid sjukdom
Är du sjuk mer än 5 dagar har du möjlighet att få avdrag på det obligatoriska förmiddagsfikat under din sjukdomstid. För att få avdrag måste du dels anmäla sjukdom första sjukdagen, senast klockan 09.00, via hemsidan. Därefter måste du fylla i en blankett och lämna in till administrationen. Dina frånvarodagar dras av på nästkommande faktura.

Kom i tid!
Naturligtvis kommer du i tid till alla lektioner/samlingar. Kommer du för sent räknas det som frånvaro.

Ledighet
Närvaron är viktig vid folkhögskolestudier och vi noterar all frånvaro, oavsett orsak. Om du är frånvarande mer än 20% av lektionstiden, påverkar det självklart ditt studieresultat och även din möjlighet till studiestöd från CSN.

Oavsett längd på din ledighet, är du själv ansvarig för att hämta in förlorad undervisning och få det material och de uppgifter som delats ut under din frånvaro.

Skäl för ledighet kan vara t.ex. läkarbesök/tandläkarbesök på hemorten, nära anhörigs sjukdom, olycksfall, dödsfall, begravning. Du får inte ledigt för ett kontinuerligt arbete eftersom studierna på Bromma folkhögskola i sig är ett heltidsjobb.

Enstaka lektion
Behöver du vara ledig enstaka lektion, pratar du med din lärare om det.

Ledighet 1 – 2 dagar
Om du behöver vara ledig i 1-2 dagar, ska du fylla i ett dokument som hämtas vid administrationen och lämna till din Kursföreståndare.

Ledighet i tre dagar eller fler samt i samband med lov
Om du behöver vara ledig i tre dagar eller mer, eller ledighet i samband med lov, ska du fylla i ett dokument som hämtas vid administrationen och lämna till biträdande rektor.

Studerandestöd

Pedagogiskt stöd vid funktionsvariation
Bromma folkhögskola kan ge pedagogiskt stöd vid funktionsvariation eller vid behov av stöd i svenska. För att diskutera vilket stöd du behöver, ska du kontakta kursföreståndaren för den kurs du blivit antagen till.

Hälsoteam
Om du vill prata med någon om din studiesituation eller annat som påverkar ditt liv och dina studier så kan du prata med någon ur Hälsoteamet. För att komma i kontakt med någon i teamet så säger du till i skolexpeditionen.

Skoldemokrati

Studeranderåd
Studeranderådets syfte är att på ett demokratiskt vis framföra elevernas åsikter och verka för deras intressen på skolan. Uppgifterna finns beskrivna i 15 punkter i dokumentet “Riktlinjer”. Dessa riktlinjer fastställs vid början av varje läsår av det nyvalda Studeranderådet. Skolan skall ständigt verka för att de studerande engageras i arbetet att utveckla skolans verksamhet och arbetsformer. 

De studerande ges förutsättningar att engagera sig i studeranderådet, i första hand genom att vara klassens ombud. Skolan kallar till läsårets första möte för att visa på vikten av rådet och ger samtliga ombud tillgång till egen serverplats för protokoll etc.

Ombuden i Studeranderådet utser en ordförande som är representerad i skolans styrelse. 

De studerandes arbetsmiljö och rättigheter skall ingå i de frågor som berörs i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan.

Studeranderådet är en viktig del av skolans demokratiska arbete och har en nära dialog med rektor.

Drogpolicy

Drogpolicyn omfattar samtliga studerande och all personal på Bromma folkhögskola. Målsättningen är att skapa bästa studie-, arbets- och livsmiljö samt förebygga alkohol- och drogmissbruk.

Definition
Drogpolicyn omfattar bruk av alkohol, narkotika och icke förskrivet läkemedel som påverkar centrala nervsystemet. Du som använder förskrivet läkemedel ska göra det enligt ordination och förvara det på säkert sätt.

Drogpolicyn innebär att:

 • Du får inte hantera, förvara, sälja, bruka alkohol, narkotika och andra droger inom skolans område och på studerandeboendet.
 • Du får inte komma påverkad till arbete/lektioner. Policyn gäller även vid studiebesök, resor och andra arrangemang där skolan är ansvarig.

Handlingsplan
Bromma folkhögskola polisanmäler misstänkt brottslighet som langning och narkotikainnehav.

Personal
Nyanställd personal ska informeras av skolledningen om skolans drogpolicy.

All personal ska inför varje läsårsstart påminnas om policyns innehåll.

Arbetsmarknadens lagar, bestämmelser och rekommendationer är vägledande vid hanteringen av drogproblem inom personalgruppen.

Studerande
Bromma folkhögskola klargör i samband med antagning skolans drogpolicy. Dessutom ska skolan under introduktionsdagarna tydligt klargöra drogpolicyn och understryka det gemensamma ansvaret att den efterföljs.

Om misstanke om missbruk finns kan skolan kräva drogtest. Det är upp till berörd person att visa upp provsvaret, i annat fall tolkas det till ett positivt svar.

Om Bromma folkhögskolas drogpolicy ej följs skall

 1. samtal med berörda personer och rektor ske,
 2. skriftlig varning överlämnas och ömsesidigt undertecknas,
 3. vid ytterligare avsteg från densamma, kan den studerande avskiljas från vidare studier och, i de fall han/hon är boende på internatet, sägas upp från sitt rum.

Disciplinära åtgärder

Varning, avstängning, avskiljande
Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Det kan ha samband med skolans alkohol- och drogpolicy (se ovan), det kan röra stöld, hot och/eller handlingar som leder till fysisk skada på annan person eller på skolans egendom, det kan röra sig om rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar, i ord eller i gärning, brott mot hyreskontrakt för internatboende eller frånvaro i så hög omfattning att den studerande inte kan anses vara studerande.

Vid brott mot någon av dessa regler, kan den studerande:

 • varnas,
 • stängas av (det innebär att du inte får delta i skolans verksamhet, såsom undervisning eller andra aktiviteter. Åtgärden är tidsbegränsad till 10 skoldagar)
 • avskiljas från studierna (det innebär att du avslutar dina studier)

Ovanstående beslut fattas av rektor i samråd med berörd personal. Beslutet kan överklagas till skolstyrelsens ordförande.

Frånvaro
Hög frånvaro påverkar naturligtvis i första hand studieresultatet.

För dig som studerar på Allmän kurs gäller att frånvaro högre än 20% innebär att du inte kan få ett omdöme. Men all frånvaro ger konsekvenser för omdömet. Om du är borta mer än 20% av studietiden i en enskild behörighetskurs har du svårt att få godkänt resultat på den kursen.

Vid mycket hög frånvaro gäller för alla Bromma folkhögskolas utbildningar att du inte får ett kursintyg utan ett intyg med information om att du varit inskriven som studerande på Bromma folkhögskola.

För studerande på samtliga utbildningar gäller att kursföreståndaren vid behov skriver ett avtal med den studerande om att förbättra både närvaro och studieresultat under en tidsbestämd period. Om närvaro och studieresultat inte förbättras enligt avtalet, kan den studerande avskiljas från skolan. Detta beslutat fattas av rektor.

För dig som studerar på en eftergymnasial utbildning, Fritidsledarutbildningen, Behandlingspedagogutbildning och Diakonala utbildningen innebär hög frånvaro att Bromma folkhögskola inte utfärdar fullständigt kursintyg.

För Fritidsledarutbildningen gäller även:

För den studerande som inte fullföljer utbildningen i sin helhet under de två läsåren, ges inom en tvåårsperiod möjlighet till kompletterande examination. Endast begränsad handledning ges. I annat fall görs utbildningen om i sin helhet.

För att få gå vidare till årskurs 2 krävs att minst 75% av uppgifterna i årskurs 1 är slutförda innan tredje terminen startar. Lärarkollegiet kan bevilja undantag i särskilda fall. Begäran om detta lämnas in skriftligt.

För Behandlingspedagogutbildningen gäller även:

För att få gå vidare till årskurs 2 krävs att minst 75% av uppgifterna i årskurs 1 är slutförda innan tredje terminen startar. Lärarkollegiet kan bevilja undantag i särskilda fall. Begäran om detta lämnas in skriftligt. För yrket är personlig lämplighet viktigt och i de fall då en deltagare inte anses lämplig ska detta meddelas under årskurs 1.

Regler för studentboende

När du flyttar in på skolans studentboende, undertecknar du ett hyreskontrakt med villkor för att hyra rum på Bromma folkhögskolas studentboende. Bryter du mot kontraktet, upphör din hyresrätt att gälla.

Överklaga beslut

Studeranderätt
Skolans beslut fattas i de allra flesta fall av rektor. Ibland fattas beslut av lärare, men lärares beslut kan alltid överklagas till rektor.

I det fall en studerande upplever att rektor fattar felaktiga beslut har den studerande alltid rätt att överklaga rektors beslut till skolans styrelse som är skolans högsta beslutande instans. Skolstyrelsens ordförande, vars kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt på hemsidan, är skolstyrelsens kontaktperson för överklagan. Skolstyrelsens ordförande tar då frågan vidare till skolans styrelse.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)
Blir du missnöjd med din studiesituation och/eller -standard, vänder du dig i första hand till din kursföreståndare, därefter till rektor. Om du efter att ha vänt dig till både kursföreståndare och rektor fortfarande har klagomål på hur skolan agerat, kan du skriva till skolstyrelsens ordförande. Kvarstår ditt klagomål därefter, kan du inom ett år efter det att du avslutat studierna göra en skriftlig anmälan till: fsr@folkbildningsradet.se
Postadress: FSR, Box 38074, 100 64 Stockholm.

Du kan läsa mer om FSR och hur en anmälan kan göras på folkhogskola.nu

Du kan också vända dig till FSR om du tycker att ditt ärende inte hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga standard. FSR bedömer då om ditt ärende hanterats korrekt enligt skolans studerandestandard.

Du som går Allmän kurs kan inte överklaga omdömes- eller behörighetssättning till FSR. Men du kan i första hand vända dig till rektor och därefter till skolans styrelse och begära omprövning av omdömessättning, om du kan ange skäl till varför det bör göras. För omdömen som ges i samband med höstterminens slut är sista datumet för omprövning satt till 15 januari året därpå. Motsvarande tid för omdömen givna vid vårterminens slut är 15 juni samma år.

Utvärdering

Utvärderingen görs två gånger per år, en gång på hösten och en på våren, och genomförs digitalt. Därutöver gör varje kurs egna utvärderingar, både muntligt och skriftligt. Det är respektive kursföreståndares uppgift att återkoppla utvärderingen till studerande på utbildningen.

Även studentboende och administration ingår i utvärderingsarbetet och där ansvarar respektive arbetsledare för att utvärderingsresultatet bearbetas.

Arkiv- och sekretessregler

Ansökningshandlingar
Dina ansökningshandlingar förvaras inlåsta och endast behörig personal har tillgång till dem. Handlingarna sparas två år efter att du avslutat studierna och raderas sedan. Bromma folkhögskola lämnar inte ut personbunden information till utomstående förutom de uppgifter som krävs för att rapportera skolans verksamhet till myndigheter vi är rapporteringsskyldiga inför, dvs CSN, SCB, Folkbildningsrådet samt efter särskilt beslut av rektor.

Skyddad identitet
Du som har skyddad identitet ansvarar själv för att informera Bromma folkhögskola om detta, liksom att ta ansvar för att inte medverka vid fotografering etc. I Bromma folkhögskolas registerprogram noteras identitetsskyddet, och person- och adressuppgifter lämnas därmed inte ut vare sig internt eller externt. Det är den studerandes skyldighet att till ansvarig lärare och skolans administration lämna kontaktinformation, t.ex. mobilnr, e-postadress. Har du skyddade identitet eller adress, sker rapportering till CSN enligt CSN:s anvisningar för personer med skyddad identitet.

Intyg
Bromma folkhögskola har i sitt arkiv kopior av utfärdade kursintyg och behörighetsintyg. Du kan efter din skolgång beställa nya intyg mot en avgift.

På Allmän kurs kan du läsa in grundläggande eller särskild behörighet för yrkeshögskola eller högskola. Om du har uppnått kravet på studieomfattning får du ditt omdöme. Om du avbryter dina studier kan du få ett studieintyg över den tid du var inskriven som studerande.

Efter att du slutfört någon av de estetiska utbildningarna, yogalärarutbildningen eller en kortkurs, får du ett kursintyg. För att få ett fullständigt kursintyg ska du ha varit närvarande lägst 80% av studietiden samt fullföljt alla moment.

För dig som studerar på en yrkesutbildning, d v s Behandlingspedagog, Diakonal utbildning eller Fritidsledarutbildning, gäller förutom närvarokravet även att du fått godkänt på alla kursmoment för att studieintyg ska utfärdas. Om du avbryter studierna i förtid, får du ett studieintyg där det står att du studerat på Bromma folkhögskola, vilken linje, ordinarie kurstid samt det datum du valt att avbryta studierna.

Om en kurs upphör eller ställs in

Om det finns risk att en kurs inte blir genomförd, blir den sökande meddelad detta skriftligt i god tid före kursstart. 

Om det skulle inträffa att en kurs av något skäl, som skolan inte kan råda över, måste avslutas i förtid, ska deltagaren om möjligt erbjudas plats på en liknande utbildning.

Rektor tar beslut kring om kurser genomförs eller inte

Gemensamma samlingar/aktiviteter

Alla samlingar kommer att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket också innebär att de ställs in om vi inte anser att de kan genomföras på ett säkert sätt.

Andrum
Som en del av skolans arbete med existentiell hälsa och med värdeordet “Landa” finns “Andrum”. Det är en daglig frivillig paus på 7 minuter där klasserna turas om kring att dela en tanke, sång, dans eller på annat sätt att uttrycka något som känns angeläget och som berört dem. ”Existentiell hälsa är de sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sitt sammanhang och sina personliga uppfattningar.” (Kostenius, C. & Melder, C. 2015)

Valbar kurs
Under fem fredagseftermiddagar väljer du ett ämne som är kursöverskridande, det betyder att du möter deltagare från andra kurser som har samma intresse som du. Det finns många ämnen att välja på och de täcker in ett brett intresseområde så att du ska få möjligheten att möta nya människor och utveckla nya sidor hos dig själv.

Internt öppet hus
Varje kurs presenterar sin utbildning för de andra under en dag av upplevelser och delande.

FN-dagen
Inbjudna gäster och organisationer delar kunskap och erfarenhet kring demokrati, klimat, fred och rättvisa.

Waldenströmspelen
Skolans fritidsledarutbildning arrangerar en idrottsdag för hela skolan.

Julfest
Skolan bjuder på julbord i restaurangen.

Kvällsaktiviteter
Under läsåret arrangeras konserter, författarkvällar och musikcaféer. Dessa aktiviteter är frivilliga. Du har då möjlighet att bjuda dit dina kompisar eller din familj.

Brommastock
Brommastock är en festivaldag i slutet av vårterminen, fylld med musik, teater, konst och upplevelser.

Tillträde till skolans lokaler

Ytterdörrarna och en del innerdörrar är utrustade med ett inpasseringssystem. Du måste ha en nyckelbricka för att komma in och den får du kvittera ut i början av läsåret. Kostnaden för nyckelbrickan ingår i materialavgiften, men om du förlorar din nyckelbricka får du själv betala en ny (70 kr). Du ska omedelbart anmäla till skolans reception om du tappar din bricka så att den kan spärras. Det är inte tillåtet att ta med sig obehöriga in i skolans lokaler. Via det datasystem som hör till nyckelbrickorna kan man alltid se vems bricka som använts och när. Det är inte tillåtet att ställa upp dörrar genom att lägga något ”hinder” emellan. Fönster som du öppnat måste du stänga när du lämnar lokalen. Under nätterna är skolan larmad, om du löser ut larmet så får du betala för utryckningen.

Parkering

Du som regelbundet åker bil till skolan kontaktar vid skolstarten administrationen för p-tillstånd. Tänk på att gästparkering är till för just – gäster! Du som bor på skolans internat kan köpa boendeparkering vid expeditionen.

Datorer

Du har som studerande på Bromma folkhögskola tillgång till wifi och får en inloggning till skolans pedagogiska plattform Google Workspace. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter under GDPR. Bromma folkhögskola har gemensamma datorer till de studerandes förfogande som du kan låna av administrationen.

Avtal
I samband med inloggningen ska du underteckna ett avtal om IT-användning. Bryter du det avtalet, kan du bli avstängd från skolans nätverk.

Hur du får information

Det är alltid svårt att garantera att alla nås av den information som sänds ut. Du måste själv vara aktiv och ta till dig information när den ges och där den finns. Är du frånvarande, är det ditt eget ansvar att ta reda på information som kan ha getts under din frånvaro.

På Bromma folkhögskola får du information i huvudsak genom:

 • klassföreståndaren/kursföreståndaren,
 • informationsskärmarna
 • skolans hemsida, www.brommafolkhogskola.se
 • e-post till den e-postadress du får tilldelad av skolan

Vid akuta ärenden använder vi SMS till det mobilnummer du anmält till skolan.
Ta för vana att varje dag se efter om ny information anslagits.
Om du byter kontaktuppgifter ska du meddela din nya adress till skolans administration.

Säkerhet

Brand
Ta alltid reda på utrymningsvägar och uppsamlingsplatser. Det är din skyldighet att ta reda på vart du ska ta vägen i en sådan nödsituation.

Bevakning
Om du inte följer de anvisningar du får tillsammans med din nyckelbricka och utlöser ett larm som innebär att vaktbolaget rycker ut, får du betala den kostnad det medför skolan. Under skoltid ska du omedelbart meddela receptionen att du har utlöst ett larm så att vi kan återkalla det.

Sidan uppdaterad 30 november 2022