Seniorkursen 2016


”Bromma Senior. En folkhögskolekurs för mogna kvinnor och män” – en annons i lokaltidningen lockade oss att söka. 15 elever med livserfarenhet, 11 kvinnor och 4 män, började på kursens provtermin den 10 februari 2016. En brokig skara presenterade sig för varandra; alla hade vi skilda bakgrunder och olika upplevelser med oss från många levnadsår.

Två dagar i veckan – onsdagar och fredagar – träffades vi. Vi lärde snabbt känna varandra för skoldagarna såväl inleddes som avslutades med 30 minuters fikarast. Även de gemensamma luncherna gjorde att vi på kort tid blev en trygg skara, en utmärkt förutsättning för att skapa grupptillit som grund för erfarenhetsutbyte och samtal.

Alla uppskattade att sitta i skolbänken igen som en del i det livslånga lärandet. Vi såg med tillförsikt fram emot terminens utlovade mix av bland annat historia, natur, kultur, samhälle, rörelse och sång.

Första lektionen för dagen startade oftast med en ”naturruta”. Då delgav vi varandra iakttagelser från djurliv och natur i vår omgivning. Tänk så många fågelarter som flyger omkring i Bromma! Där smyger också rävar, igelkottar och grävlingar. Vi bevakade och samtalade även kring massmedias naturrapportering.

En blåsig och kall majdag (25:e) gjorde vi en heldagsutflykt till Roslagen, där vi tittade på runor vid Angarns kyrka samt vandrade till Angarnsjöängen och såg mängder av fåglar i våtmarksmiljö. Vid Vada Sjökullar studerade vi floran. Det var mycket berikande att så mångsidigt lära om naturen; teori och praktik blandades och kompletterades med deltagarnas egna upplevelser och kunskaper.

Tema för lektionerna i miljö var Östersjön. Vi såg film, diskuterade problemen med vattenkvalitet och livsmiljöer för djur och växtlighet samt studerade de lösningar som är aktuella. Också små vatten, som salamanderdammarna i Judarns naturreservat, där vi gjorde flera studiebesök, ingick i lärandet.
Våra livsmedel soja, kaffe och jätteräkor granskades ur hållbarhetssynpunkt i grupparbeten, som redovisades efter kunskapsinhämtandet. Här gällde det att lyssna och reflektera.

Kursplanen tog hänsyn till hela människan. Vi fick mjuka upp kroppen genom att röra oss till musik, något som var mycket välbehövligt som kontrast till stillasittandet. Vi fick sjunga och vackra visor stämde sinnena till harmoni. LazzeBjörns Jazzgozzar illustrerade med levande musik jazzens historia. Vi gjorde några teaterövningar samt blev inbjudna till en föreställning av Teaterverkstans elever. Att få ta del av övriga elevers på skolan verksamheter var mycket berikande, det gällde även framträdanden med sång och musik samt konstutställningar – gemenskapen på skolan stärktes.

Ämnet historia upptog den största delen av våra studier. Vi startade med människans ursprung i Afrika och for sedan genom tid och rum över hela världen. Vi bekantade oss med de idéer som drivit utvecklingen; med människor, kulturer och politiska ställningstaganden. Vi studerade hur impulser uppstått och spridits, hur folken vandrat och blandats, ja, mycket hann vi avhandla på vår kunskapsfärd.

Flera studiebesök fick konkretisera det vi teoretiskt gått igenom. På Medelhavsmuseet (11 mars) bekantade vi oss med äldre kulturer och deras fysiska lämningar. Vi fick t o m klä ut oss, ett uppskattat nöje, som förevigades genom kameralinsen. Medeltidsmuseet besöktes den 13 april. Där berördes vi särskilt av pestens offer, som var mycket realistiskt återgivna. Till Etnografiska museet for vi den 27 maj. Störst intryck här gjorde radioutsändningen med Sten Bergman och hans kannibaler, troligen påverkat av lärarens förmedling av sina barndomsminnen.

I sann demokratisk anda gjordes vid terminsslutet en utvärdering, vilken var ett bidrag till grunden för den ettåriga seniorkurs, som startade hösten 2016. Vi ville ha mer av allt! Det som valdes bort var utepedagogiken, då ingen större entusiasm uppammats vid det upplägg vi provat.

Höstterminen inleddes den 7 september med en delvis ny elevgrupp. De flesta seniorerna valde att fortsätta och några nya ersatte dem som av olika anledningar inte återkom. Vid kursens början fanns åter 15 elever (14 kvinnor + 1 man) inskrivna. Inför det nya läsåret löd informationen ”Bromma Senior. Livslångt lärande – en seniorutbildning som ger fortsatt kunskap om oss själva, kunskap om världen, om historia och sammanhang och om att leva som människa…” Mixen som erbjöds var Miljö och natur, Kultur och livsåskådning, Historia och samhällskunskap – vad händer i vår tid och varför?, Rörelse – en mjuk kropp, Skapande och skrivande, Sång – sjung dig frisk och stark, Teater.

Förändringen märktes framförallt i ämnet historia, där samhällskunskapen och nutiden fick större utrymme. Förutom historiska faktakunskaper var det som förmedlades i tidningar, genom radio och TV inspirationen för våra samtal. Under terminen trängde USA:s pågående valkampanj och den nyvalde presidenten Donald Trump mer och mer in i våra tankar och samtal.

Studiebesöken, en viktig del av pedagogiken, fortsatte. Höstens första gick den 19 september till Naturhistoriska riksmuseet, där vi fördjupade oss i klimatfrågorna. Vi gick omkring med frågeformulär i händerna bland andra skolklasser, där eleverna kunde vara våra barnbarn! Även utställningen med olika svenska biotoper och deras fauna studerades.

En dagsutflykt till trakterna norr om Stockholm genomfördes i slutet av september. Den kombinerade på ett intressant sätt en kulturvandring genom Sigtuna gamla stad med fågelskådande vid sjön Fysingen.

Miljötemat var fortfarande vatten och ett besök gjordes på Bromma reningsverk. Produktionen av palmolja och dess inverkan på växtlighet och djurliv studerades genom filmvisning.

Religionsdialogen innebar bland annat besök i sikhernas tempel (11 november) och i Ayshamoskén vid S:t Eriksplan (30 november). Det var lärorikt att på plats och av utövarna själva få inblick i de olika trosuppfattningarna, något som på sikt förhoppningsvis kan öka förståelsen och toleransen människor emellan.

Vi som var unga igår fick några lektioner i hur det är att vara ung idag, vilket gav intressanta inblickar i samtidens ungdomskultur. Konstnärligt uttryckte vi oss genom att måla, både, med inspiration från folktroväsen, på papper i speglingsform samt på tyg, där individuella motiv fick blomma ut.

En artikel om seniorkursen, Mogna människor på kurs med mening, finns publicerad i Sändaren nr 10/ 9 mars 2016.

Sammanfattningsvis kan konstateras att 2016 var ett givande skolår för oss seniorer. Förutom att vi trivdes ihop och skrattade mycket, utvecklades vi som människor genom den kreativa folkhögskolepedagogiken. Vi fann ny gemenskap över generationsgränserna i den åldersblandade skolan. Våra tankar stimulerades av kunniga lärare, av faktainhämtning, vid studiebesök och genom skapande verksamhet samt i erfarenhetsutbyte och samtal. I dialog med omgivningen har vi fått utvecklas och har ökade förutsättningar att verka som goda medmänniskor i samhället!

Tack Bromma folkhögskola!

”Kicki” Cunelius (2017-02-20)

 

Tillbaka till Bromma Senior

Sidan uppdaterad 23 april 2018