Kursplan

Behandlingspedagogutbildning

Kursplanen som pdf

Vi tillhör föreningen BALSAM som är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska och behandlingspedagogiska yrkesutbildningar på folkhögskolor i Sverige. BALSAM:s utbildningsmål är vägledande för vårt utbildningsinnehåll.

Utbildningens övergripande mål:

– Kunskap för att arbeta salutogent och inkluderande med utsatta människor.
– Kunskap om etiska förhållningssätt och professionellt bemötande inom yrkesområdet.
– Teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande, dvs
beteendevetenskap, sociologi samt metoder för vetenskapligt arbete.
– Introduktion till olika strategier, metoder och förhållningssätt för att arbeta i stödjande
förändringsprocesser för grupper och individer.
– Reflektera över egna värderingar, motiv och egen bakgrund samt finna ett genomtänkt
förhållningssätt till sig själv i mötet med andra.

Introduktion

Delmoment
●  Introduktion folkhögskola, folkbildning
●  Introduktion G-suite
●  Studieteknik
●  Likabehandlingsplan
●  Främjande strategier

Grunder i behandlingsarbete

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
– Ha reflekterat över egna hinder och resurser i förhållande till arbetsrollen.
– Kunna reflektera över ett professionellt förhållningssätt inom behandlingsarbete.
– Visa kunskap i bemötande, förhållningssätt och maktaspekter.

Delmoment
●  Behandlarrollen
●  Empati och professionellt förhållningssätt
●  Allians, bemötande

Socialpedagogiskt arbete

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
– Visa kännedom om socialpedagogiska begrepp. – Ha kunskap om Socialtjänstens uppdrag.
– Ha introducerats i relevanta lagar.
– Ha kunskap om sekretess och dokumentation.

Delmoment
●  Socialpedagogik
●  Pedagogik
●  Målgrupper
●  Casemetodik
●  Lågaffektivt bemötande
●  Juridik
●  Arbetsmiljö
●  Kultur i behandlande syfte

Process, Professionellt medberoende

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
–  Tillägnat sig kunskap om professionellt medberoende
–  Stimulera förmågan till självreflektion
–  Skapa nya förhållningssätt – nya handlingar – nya resultat

Delmoment
●  Professionellt medberoende
●  Grupphandledning varje närträ
●  Grupprocess
●  Självreflektion
●  Utforska nya förhållningssätt

Normer och maktperspektiv

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
– Kunna analysera och reflektera utifrån ett normkritiskt perspektiv.
– Ha kunskap om och erfarenhet av att använda normkreativa verktyg.
– Ha kunskap om maktaspekter.
– Kunna reflektera över begrepp som klass, genus etnicitet, sexualitet.

Delmoment
●  Normkritiskt perspektiv
●  Normkreativitet
●  Interkulturell kompetens
●  Perspektiv på makt- och statusförhållanden
●  Härskartekniker och motstrategier

Samhällsperspektiv

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
– Visa kännedom om etiska teorier och kunna reflektera etiskt i sin yrkesroll.
– Förstå ramar som FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, regeringsformen och barnkonventionen.
– Visa kunskap om aktörer och deras roll i samhället.
– Ha kunskap om välfärdssamhället och dess uppbyggnad.

Delmoment
●  Etik i socialt arbete
●  Mänskliga rättigheter
●  Barnkonventionen
●  Välfärdssamhället
●  Aktörer
●  Socialförvaltning och kommun

Kommunikation med MI-fördjupning

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
– Ha gedigen kunskap i att arbeta med MI, Motiverande samtal.
– Visa kunskap om kommunikation och stödjande samtal.
– Visa kunskap om kroppsspråk, aktivt lyssnande, ickeverbal kommunikation och återkoppling.
– Ha fått träna och visa färdighet i samtalsmetodik.

Delmoment
●  Kommunikation och kroppsspråk
●  Samtalsmetodik
●  Konflikthantering, ledarskap
●  Muntlig framställning, berättande som verktyg

Gruppsykologi

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
–  Ha förståelse för grupprocesser, sin egen roll i en grupp och kunskap om gruppens utveckling.
–  Ha grundläggande kunskap i gruppsykologi.

Delmoment
● Gruppsykologi
● Ledarskap
● Konflikthantering

Psykologi

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
–  Visa kunskap om olika psykologiska perspektiv.
–  Förstå grundläggande psykologiska begrepp.

Delmoment
● Anknytningsteori
● Affektteori
● Situationsanalys
● Compassion
● Hälsopsykologi
● Mindfulness
● KBT

Psykiatri

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
–  Ha grundläggande kunskap om psykiatriska diagnoser.
–  Ha grundläggande kunskap om neuropsykiatriska diagnoser.
–  Visa kunskap om och förståelse för olika psykiska sjukdomstillstånd.
–  Känna till bemötande och behandlingsformer för personer med psykiska problem och sjukdomar.

Delmoment
● NPF
● Psykiatriska diagnoser
● Socialpsykiatri

Beroendekunskap och behandling

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
– Ha insyn i orsaker till missbruk, missbrukets konsekvenser psykiskt fysiskt och
socialt.
– Ha kunskap om beroendeframkallande medel.
– Känna till olika behandlingsformer inom beroendevård.

Delmoment
● Beroendekunskap
● Tolvstegsmodellen
● Samsjuklighet
● KBT inom beroendevård

Fördjupningsprojekt

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
– Ha kunskap om forskningsprocessen.
– Känna till hur en samlar information.
– Ha fördjupade kunskaper inom något område kring behandlingsarbete.
– Kunna skilja på fakta och egna åsikter i skriven text.
– Kunna identifiera styrkor och svagheter med olika vetenskapliga metoder.

Delmoment
● Planera och genomföra en enklare undersökning.
● Inlämning av uppsats som godkänts av kursansvarig lärare.
● Presentera sitt arbete för övriga deltagare.
● Ge konstruktiv och relevant kritik till andra deltagare.

Sociologi, med fördjupning kriminalitet

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutad kurs:
– Ha kunskap om teorier kring kriminalitet.
– Ha kännedom om orsaker på individ och samhällsnivå.

Delmoment
● Kriminalitet som livsstil
● Våld i nära relationer

Lia 18 veckor

Hela utbildningen innehåller 18 veckors LIA. LIA sker i nära samverkan med arbetslivet och ska ge en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om deltagaren redan har en anställning räknas arbetet som lärande istället för LIA, om deltagaren inte har en anställning sker LIA på en praktikplats

Mål: kursdeltagarna ska efter avslutade kursmoment:
– Ha kunskap om arbetsplatsens organisation, mål, samarbetspartners och
metoder.
– Kunna reflektera över sin yrkesroll.
– Uppvisa ett professionellt förhållningssätt gentemot personal samt målgruppen.
– Känna sig tryggare i sin yrkesroll.
– Knyta kontakter med arbetsmarknaden för framtida arbete.
– Tillämpa relevanta teoretiska kunskaper och arbetsmetoder i praktiskt arbete.
– Beskriva och problematisera egna personliga styrkor samt svagheter i yrkesrollen.

Examination

Efter avslutad och godkänd utbildning får kursdeltagare ett kursintyg.
För att bli godkänd krävs:
– Deltagande på närträffar
– Godkända LIA-perioder
– Deltagit i handledning och grupparbeten
– Inlämning av samtliga uppgifter
– Deltagit och givit feedback i gruppen
– Godkänt projektarbete

För Behandlingspedagogutbildningen gäller även:
För att få gå vidare till årskurs 2 krävs att minst 75% av uppgifterna i årskurs 1 är slutförda innan tredje terminen startar. Lärarkollegiet kan bevilja undantag i särskilda fall. Begäran om detta lämnas in skriftligt. För yrket är personlig lämplighet viktigt och i de fall då en deltagare inte anses lämplig ska detta meddelas under årskurs 1.

Kursplanen som pdf

< Tillbaka till kurssidan

Sidan uppdaterad 13 januari 2022