Vår historia

En folkhögskola som samlats i Bromma med historia från Lidingö, Bromma och Kungsholmen

Skolan består av tre delar som var och en har en spännande historia. Nu skriver vi nytt och hoppas att du vill vara med och forma det med oss.

Våra huvudmän

Bakom Bromma folkhögskola står Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia.
Förutom Bromma ansvarar huvudmännen även för Karlskoga folkhögskola, Härnösands folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola.

X-Pedagogik

Det okända i centrum

På Bromma folkhögskola har vi efter många år skapat och funnit ett generativt namn för en pedagogik med rötter i Paulo Freires frigörande pedagogik och fritidsledarutbildningens erfarenhets- och upplevelsebaserade kursupplägg. Vi kallar det X-pedagogik.

Personal

Vår personal är kunnig och har mångårig erfarenhet inom de ämnen de undervisar i. 

Vi finns i Bromma, bara 10 minuter från tunnelbanestation Brommaplan.

Bildgalleri

Vår historia

En folkhögskola som samlats i Bromma med historia från Lidingö, Bromma och Kungsholmen

Från Lidingö
På Lidingö folkhögskola utvecklades en fritidsledarutbildning med fokus på friluftsliv och ledarskap. Där fanns också tre skapande utbildningar i Livsverkstan, Ateljé X och Teaterverkstan. Det internationella spåret stod de senaste åren Exchange för med studerande från Afrika, Latinamerika och Asien samt med internationella fältstudier. Skolan på Lidingö startade 1981 men redan på 1970-talet fanns där en fritidsledarutbildning.

Från Betel
På Betel folkhögskola i Bromma fanns sedan 1970-talet en musikutbildning med flera olika inriktningar: Afro, Musik bredd, Kyrkomusiker, Klassisk musik. Betel var en filial till Sjöviks folkhögskola i Dalarna.

Från Kungsholmen
Mitt på Kungsholmen utvecklades Lidingö folkhögskola city. Där växte Allmän kurs fram med fokus på människan och kulturen i samhället samt ett internationellt och hållbart perspektiv. Allmän kurs är en behörighetsgivande utbildning på folkhögskola.

Bromma folkhögskola
De två skolenheterna Lidingö och Betel möttes hösten 2014 och började forma en intressant mix av yrkesutbildningar och konstnärliga utbildningar. Hösten 2015 tillkom även Allmän kurs med sitt samhällsengagemang och sitt internationella perspektiv.

Skolan byggs därför av tre skoldelar som var och en har en spännande historia. Nu skriver vi ny historia och hoppas att du vill vara med och forma den med oss.

Vi tror på mötet mellan olika människor, mellan olika utbildningsinriktningar och mellan olika livs- och trosåskådningar. Vi försöker alltid att använda en pedagogik som frigör.

Våra huvudmän

Equmeniakyrkan och ungdomsorganisationen Equmenia

Bakom Bromma folkhögskola står Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia. Förutom Bromma folkhögskola ansvarar Equmeniakyrkan och Equmenia även för Karlskoga folkhögskola, Härnösands folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Botkyrka folkhögskola är anknuten huvudmannen genom två lokala församlingar.

Folkhögskolornas utgör en väsentlig del av kyrkans samhällsengagemang och de arbetar även inåt rörelsen. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

Equmeniakyrkans bildarorganisationer har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och folkrörelser. Bildningsverksamhet blev tidigt ett inslag i deras utveckling och man startade därför folkhögskolor.

Varje folkhögskola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål och verksamhetsplan. Vid tillsättande av rektor ska styrelsen samråda med huvudmännen. Huvudmannarörelserna bidrar med ideella insatser, t ex i styrelsearbetet, och har inga krav på avkastning.

Faktaruta: Equmeniakyrkan och Equmenia

2011 bildades en ny kyrka av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. I maj 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan. Kyrkans namn markerar samhörigheten med dess ungdomsförbund Equmenia. Bildarsamfundens ungdomsorganisationer ingick redan 2007 i en federation som då fick namnet Equmenia för att 2012 bli en gemensam organisation. De båda rörelserna har sina nationella kanslier i Alvik, Bromma.

Läs mer på hemsidorna för Equmeniakyrkan och Equmenia.

X-pedagogik

Det okända i centrum

På Bromma folkhögskola har vi efter många år skapat och funnit ett generativt namn för en pedagogik med rötter i Paulo Freires frigörande pedagogik och fritidsledarutbildningens erfarenhets- och upplevelsebaserade kursupplägg. Vi kallar det X-pedagogik.

De senaste 20 årens förändringar i omvärlden och den rådande kulturen och samhällssituationen har tvingat fram relevanta förståelseramar och stimulerat till nödvändig pedagogisk utveckling och reflektion.

X-pedagogik vill möta behovet av teoretisk kunskap och metodisk tillämpning i ett lärande som tar sin utgångspunkt i erfarenheter och upplevelser. Det finns ett behov av ett lärande där kroppens alla sinnen brukas. X kan betyda mycket men fyra X framhålls;

EXPERIENCE
– erfarenhet och upplevelse som utgångspunkt för reflektion och analys

EXISTENTIAL
– de grundläggande livsfrågorna som drivkraft för lärande

EXPERIMENTAL
– prövandet, risktagandet, nyskapandet och gränsöverskridandet som vägar i sökandet efter kunskap och sanning

EXPRESSIVE
– behovet av att autentiskt få uttrycka och gestalta sitt eget liv och sin egen kunskap med många språk

I en tid av oerhört många intryck och krav på egna val i livets alla frågor kan många unga människor känna sig både tomma och sprängfyllda i sitt inre rum på samma gång. Vi tror det viktigt att utmana, bearbeta och fördjupa de ofta fragmentariska erfarenheter som många bär omkring på.

X-pedagogik är inte ett koncept eller en samling övningar eller metoder som kan kopieras eller enkelt beskrivas. Det ligger i själva X-pedagogikens natur att varje situation (åldersgrupp, sammanhang osv ) utmanar pedagogens förhållningssätt och mod att låta de fyra X:en påverka ramar och förutsättningar för lärandeprocessen.

X-pedagogiken betonar konstens och lekens roll och betydelse för utveckling och lärande. Lekfullhet är inte motsats till seriositet, det är en annan ingång till kunskap. I X-pedagogik leker vi på fullaste allvar. Spontanitet och impulser har sin givna plats i processernas början, medan reflektion och efterläsning kommer därefter och har då laddats med upplevelser och erfarenheter som stimulerar lärandet.

Känslornas betydelse för läroprocesserna har alltmer börjat uppmärksammas och få rum och tid. Det fria skapandets karaktär handlar om ett utforskande förhållningssätt där pedagogen vandrar med, sörjer för att det finns trygghet och tydliga ramar och skänker arbetsro genom att lita på processerna. De expressiva och det experimentella inslagen uppmuntrar kursdeltagaren att modigt uttrycka sig, med olika sinnliga språk och att våga pröva, följa sina impulser och utforska det som uppstår. Värderingar om rätt och fel är ointressanta om de hindrar utforskandet. Istället blir allt som uppstår en utgångspunkt för vidare studier och utmaningar. X-pedagogik sätter den lärande människan i centrum.

X-pedagogikens existentiella bas spelar alltid vissa ”musikslingor” som ställer frågorna ”Vad är meningen?”, ”Vem är jag?”, ”Vem är du?” och ”Vad är kunskap?” För pedagogen – ja, som X-pedagog – handlar uppgiften mer om att vara en lyhörd, flexibel handledare med en välfylld verktygslåda på hjul, alltså i rörelse, och dessutom ha modet att själv experimentera.

Sidan uppdaterad 19 maj 2020